© 2012 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Nové Zámky
Kooperativa Nové Zámky
Poistenie a starostlivosť o klientov na prvom mieste
Kooperativa
ONLINE KOMUNIKÁCIA
Nonstop tel. Nové Zámky:
0907 402 309
Bezplatná infolinka:
0800 120 000
Hlásenie škôd:
0850 111 577
(SK)
+421 2 5728 1670
(zahraničie)
Assistenčné služby:
18118
(SK)
+421 2 6353 2236
(zahraničie)
AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Úraz

V prípade ak sa Vám stane úraz, bez zbytočného odkladu vyhľadajte lekárske ošetrenie a liečte sa podľa pokynov lekára (uchovajte si správu z prvotného ošetrenia). Po skončení liečby úrazu zašlite doporučene vyplnené tlačivo "Oznámenie o úraze" na organizačnú jednotku poisťovne, ktorá Vašu poistnú zmluvu spravuje (je uvedená vo Vašej poistnej zmluve). V prípade ak ste poistený vo viacerých organizačných jednotkách, vyplňte tlačivo iba raz a uveďte všetky čísla poistných zmlúv s našou spoločnosťou a zašlite ho do najbližšej pobočky poisťovne KOOPERATIVA, a.s. Vienna Insurance Group. Preposlanie na všetky organizačné jednotky zabezpečíme. Pre urýchlenie likvidácie priložte k tlačivu čitateľnú kópiu správy z prvotného ošetrenia a v prípade ak prípad vyšetrovala polícia, aj správu z polície.

Nárok na plnenie za čas nevyhnutného liečenia úrazu vzniká, ak čas nevyhnutného liečenia je dlhší ako 2 týždne. V poistení denného odškodného za práceneschopnosť následkom úrazu je nárok na plnenie pri práceneschopnosti dlhšej ako 6 dní.
Ako postupovať - Úraz